IRT 3000

Sadržaj

Istraživanje na zaštićenoj inovaciji – dopušteni izuzetak

15.09.2017

Patenti daju pravo njihovom titularu da onemogući treće osobe, da u razdoblju valjanosti patenta proizvode, upotrebljavaju, uvoze, prodaju ili nude na prodaju predmete koji sadrže predmet inovacije.

Ova ekskluzivna prava trpe izvjesne izuzetke, a jedan od njih je mogućnost da se zaštićena inovacija koristi radi istraživanja i razvoja. Međutim, ovdje se javlja dilema u kojoj mjeri se može koristiti tuđi patent za ove potrebe.

 U članku 30 Trips Sporazuma navedeno je da zemlje potpisnice mogu propisati dopuštena ograničenja prava iz patenata, ali da takva ograničenja ne trebaju biti u suprotnosti s uobičajenim iskorištavanjem patenata i da ne trebaju prekomjerno utjecati na legitimne interese vlasnika patenta, uzimajući u obzir i legitimne interese trećih osoba. Takva odredba se uglavnom javlja i u nacionalnim zakonima koji reguliraju ovo područje.

Pod uobičajenim korištenjem patenta treba podrazumijevati aktivnosti kojima njihov nositelj koristi inovaciju radi stjecanja dobiti (primjera radi upotreba patentiranog proizvodnog postupka radi dobivanja proizvoda, prodaja predmeta koji sadrže inovaciju). Prekomjerni utjecaj na legitimne interese vlasnika patenta i interesi trećih osoba predstavljaju pravni standard, koji može biti tumačen na različite načine u raznim zemljama. Pravilo, da se istraživanje i razvoj na tuđem patentu ne smatra povredom, ima u svojoj osnovi ideju da se na taj način može doprinijeti unaprjeđenju inovacije ili da se istraže učinci patenta radi daljeg tehničkog razvoja.

index

Međutim, dilema se javlja u pogledu zahtjeva, moraju li istraživanje i razvoj biti nekomercijalnog tipa (primjera radi eksperimenti izvedeni za nastavne svrhe), kako bi predstavljali dopušteni izuzetak. Je li je dopušteno istraživati recimo inovaciju koja se odnosi na određenu kemijsku supstancu, kako bi se razvio vlastiti proizvod drugačijih karakteristika, ili da bi se proizvod mogao plasirati na tržište od strane osobe koja provodi istraživanje, nakon isteka razdoblja patentne zaštite? U nekim zemljama, zakoni izričito zahtijevaju nekomercijalni karakter istraživanja, dok u drugim pravnim sustavima nije poteškoća ako istraživanje ima za cilj buduću dobit.

Većina zemalja ne definira precizno u zakonu što se točno podrazumijeva pod pojmovima eksperiment, istraživanje i razvoj. Osim toga, u ocjeni dopuštenosti istraživanja, može se napraviti razlika u istraživanju na inovaciji (npr. unaprjeđenje inovacije) ili s inovacijom (primjerice upotreba inovacije na drugoj inovaciji).

Imajući navedeno u vidu, kako bi se zauzeo stav je li planirano istraživanje dopušteni izuzetak, treba najprije provjeriti je li inovacija zaštićena u zemlji u kojoj se provodi istraživanje, postoji li sudska praksa na lokalnoj razini koja bi omogućila tumačenje zakonskih pravila, a u odsustvu te prakse, potrebno je analizirati stavove iznijete u teoriji i premise na kojima se temelje patentni zakoni.

                                                                                              dr. Ivan S. Todorović, patentni zastupnik

ar©tur 2016